pl
  • en
  • es
Consorfrut
pl

Aktualności

29-12-2023

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Consorfrut Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej...

Consorfrut-informacja-o-strategii

[uwierzytelniony podpisem elektronicznym]

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Consorfrut Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2022

Wstęp

 

Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Consorfrut Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000205046, NIP: 6792797252) (dalej: „Spółka” lub „Consorfrut”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1 ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020 r.), w części, w jakiej treść tych wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej. Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach dotyczących wykonywania przez Consorfrut obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dobrowolnych formach współpracy Consorfrut z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonywanych i planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego. Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. (dalej jako „rok podatkowy 2022”) i została sporządzona na podstawie realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej.

 

1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi


1. 1. Informacja o stosowanych przez Consorfrut procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

 

W roku podatkowym 2022 Spółka realizowała szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniających prawidłowe ich wykonanie. Wszystkie wdrożone w Spółce procedury podlegają regularnemu przeglądowi pod względem zgodności z aktualnymi przepisami oraz pod względem dostosowania do aktualnej struktury funkcjonowania Spółki. Pracownicy Spółki są informowani o obowiązujących procedurach mailowo, lub informacje te są zamieszczane w ogólnodostępnej dla pracowników lokalizacji. Ponadto, pracownicy przechodzą szkolenia w zakresie obowiązujących procedur.

W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce funkcjonowały następujące procedury (procesy):

a) Obszar VAT

W ramach podatku od towarów i usług w Spółce wdrożono szereg procedur mających za zadanie dochowanie należytej staranności co do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Proces weryfikacji dostawców

W Spółce funkcjonowały zasady dotyczące oceny wiarygodności dostawców, w tym dokonywania ich weryfikacji. Stosowane reguły obejmują weryfikację kontrahentów z „Białą listą” automatycznie, każdorazowo przy wprowadzaniu danych kontrahenta w systemach Spółki. W celu dochowania należytej staranności, dane kontrahentów są pobierane z GUS, a ich NIP weryfikowane. W przypadku transakcji WDT kontrahenci są dodatkowo weryfikowani w systemie VIES oraz przy użyciu dostępnych publicznie informacji (weryfikacja: adresu, w tym przy użyciu narzędzi mapowych; dysponowania przez kontrahenta stroną internetową lub innymi zwyczajowymi środkami marketingu - w szczególności w celu weryfikacji faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu przez siebie wskazanym).

Weryfikacja kontrahentów dot. rajów podatkowych

W Spółce w roku kalendarzowym 2022 stosowane były zasady weryfikacji wystąpienia transakcji z kontrahentem z krajów uznawanych za tzw. „raje podatkowe” (tj. wskazanych w art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej2). Zgodnie z procedurą, raz w tygodniu weryfikowane były wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę od czasu ostatniej weryfikacji. Weryfikacja wykonywana była automatycznie, a jej efektem było wygenerowanie odpowiedniego raportu.

Procedura zakupów i komunikacji z klientem

Procedura określa zasady i metody postępowania przy dokonywaniu zakupów w Spółce. Określa zasady i tryb wyboru dostawców oraz metody postępowania przy prowadzeniu zakupów. Określa zakres odpowiedzialności i uprawnień w kwestiach objętych procedurą. Zawiera szczegółowe wytyczne co do kwalifikacji dostawców ze względu na rodzaj towaru/usługi. Opisuje sposób funkcjonowania systemu ocen dostawcy (a także określa kryteria oceny) stosowanego przez Spółkę, na podstawie którego podejmowane są dalsze decyzje co do współpracy lub wykonania audytu u dostawcy..

Procedura współpracy z nowymi odbiorcami kredytowymi

Procedura określa zasady udzielania kredytów kupieckich kontrahentom. Obejmuje zasady weryfikacji kontrahentów na potrzeby przyznawania im kredytów oraz reguluje warunki ich przyznawania w zależności od przebiegu i warunków dotychczasowej współpracy kontrahenta ze Spółką.

b) Pozostałe procedury

W Spółce wdrożony został szereg procedur i procesów pośrednio poprawiających bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych. W szczególności Spółka przyjęła restrykcyjną politykę bezpieczeństwa i zgodności w obszarze narzędzi informatycznych wspierających funkcje podatkową. Dokumenty umieszczane są w formie elektronicznej w systemie informatycznym Spółki oraz przesyłane w systemie do odpowiednich pracowników. System IT wykorzystywany do przetwarzania dokumentów jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem – istnieją określone listy dostępowe, które cyklicznie są przesyłane do pracowników odpowiadających za dane procesy i przez nich aktualizowane. Tworzona jest kopia zapasowa („mirror”) danych systemowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, która w razie awarii systemu pozwala po krótkim wstrzymaniu jego działania tego samego dnia wznowić rozliczanie transakcji w czasie rzeczywistym. Kopie danych finansowych / księgowych są przechowywane na różnych serwerach w różnych lokalizacjach. W spółce wdrożone zostały również procedury HR dotyczące: zatrudnienia, kontynuacji zatrudnienia i zwolnienia pracownika. Spółka posiada także procedury niezbędne przy uzyskaniu certyfikatów IFS i BIO, procedurę weryfikacji kont bankowych, oraz procedurę przyjęcia, magazynowania i dystrybucji produktów.

 

1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

Spółka w roku podatkowym 2022 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była i nie planuje być stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej. Spółka na bieżąco współpracuje z właściwymi organami podatkowymi poprzez udzielanie wyjaśnień, zapewniając wysoką jakość i rzetelność tej komunikacji w szczególności poprzez zaangażowanie wykwalifikowanego, znającego tematykę podatkową personelu, składającego się z osób znających specyfikę Spółki jako podatnika i przez to stanowiących kompetentnych partnerów dla organów podatkowych.

 

2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym raportowanie schematów podatkowych (MDR)

 

W roku podatkowym 2022 Spółka była podatnikiem lub płatnikiem następujących podatków:

a) podatek dochodowy od osób prawnych,
b) podatek dochodowy od osób fizycznych,
d) podatek od towarów i usług,
e) podatek od nieruchomości,
f) podatek od środków transportu.

Spółka w 2022 roku dokonywała płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów, w szczególności poprzez zapłatę za towar. Spółka w bieżącym roku podatkowym pobierała podatek u źródła (WHT). Spółka była zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy 2022. Spółka wywiązuje się z obowiązków dotyczących cen transferowych wymaganych ustawą. Spółka korzystała z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R).

Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja, nie korzystała:

a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzji o wsparciu,
b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT),
c) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box).

W roku podatkowym 2022 Spółka zorganizowała liczne szkolenia dla pracowników dotyczące zmian podatkowych. Na Spółce w roku podatkowym 2022 nie ciążyły obowiązki związane z przekazaniem Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym (MDR-1), wobec czego Spółka nie przekazywała informacji o schematach podatkowych.

 

3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne

 

3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust.1 pkt 4 Ustawy CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

 

Spółka przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, transakcje z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Dla transakcji z podmiotami powiązanymi została sporządzona dokumentacja cen transferowych. Transakcje te obejmowały:

  • Zakup towarów od Argenti Lemon, Espax, Murgiverde, Consorfrut S.L.

Dokładna wartość ww. transakcji stanowi tajemnicę handlową oraz tajemnicę przedsiębiorstwa (możliwe jest odniesienie jej do transakcji, a więc i określenie wynegocjowanych cen), w związku z czym nie podlega publikacji w ramach informacji o realizowanej strategii podatkowej.

 

3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy CIT

 

Spółka w roku podatkowym 2022 nie podejmowała oraz nie planowała żadnych działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej informacji.

 

4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające

 

4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a §1 Ordynacji Podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w związku z jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia.

 

4.2.Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji Podatkowej

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji Podatkowej. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej interpretacji indywidualnej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania interpretacji indywidualnej lub pozostawiły je bez rozpatrzenia.

 

4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT3

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy VAT. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji stawkowej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji stawkowej lub pozostawiły je bez rozpatrzenia.

 

4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy PA4

 

W roku podatkowym 2022 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust.1 Ustawy PA. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji akcyzowej lub pozostawiły je bez rozpatrzenia.

 

5. „Raje Podatkowe”

Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2022 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT5 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej.

 

 

Jerzy Karol Seweryn

Data: 2023.12.28

---------------

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 17 września 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm..)

2 Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. z dnia 21 lipca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

3 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 7 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

4 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. z dnia 13 stycznia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.)

5 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)