pl
Consorfrut
pl

Kariera

Pracuj w zespole Consorfrut Polska

Pracuj w zespole Consorfrut Polska

Consorfrut Polska Sp. z o.o. jest jednym z głównych krajowych importerów i dystrybutorów świeżych owoców i warzyw z całego świata. Współpracujemy z najlepszymi dostawcami owoców i warzyw z całej Europy (m.in. Włoch, Hiszpanii, Grecji), Turcji, Indii, RPA czy Ameryki Południowej.

Bardzo dobra jakość oferowanych produktów i profesjonalny serwis pozwalają nam skutecznie rozwijać sprzedaż do wszystkich dużych sieci handlowych w Polsce, dystrybucję na rynku hurtowo-tradycyjnym oraz prowadzić działalność eksportową.  Posiadamy oddziały w Krakowie, Warszawie (Płochocin i Bronisze gmina Ożarów Mazowiecki), Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Jarosławiu. We wszystkich naszych lokalizacjach zatrudniamy obecnie ponad 350 pracowników.

Zobacz jak wygląda proces
rekrutacyjny w naszej firmie

1

Aplikacja na
wybraną ofertę pracy

2

Selekcja
nadesłanych aplikacji

4

Spotkanie
z przedstawicielem
działu HR

3

Wywiad telefoniczny
i zaproszenie na rozmowę

5

Spotkanie z potencjalnym
przyszłym przełożonym

6

Witamy w firmie
Consorfrut Polska

Aktualne oferty pracy

StanowiskoRegionData publikacjiMiejsce pracy
Magazynier – Operator wózka widłowegoOddział Kraków25.10.2022Kraków

Jeśli nie ma tu oferty dla Ciebie, wyślij aplikację na adres

rekrutacja@consorfrut.pl

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

dalej: „Rozporządzenie” lub „RODO”,

informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  CONSORFRUT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 4., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000205046, NIP: 6792797252 PL, REGON: 356817366, wysokość kapitału zakładowego 400000 zł (opłacony w całości),
  (dalej: „Spółka”);
 2. Może się Pan/Pani skontaktować ze Spółką w dowolny sposób, np. telefonicznie pod numerem 12 342 01 00, korespondencyjnie na adres wskazany w pkt 1 powyżej lub mailowo na adres: odo@consorfrut.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym do oceny Pani/Pana kwalifikacji wymaganych na określonym stanowisku pracy, posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie) - także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych), art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), a w pozostałym zakresie - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 5. Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w aktualnie prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji oraz nie dłużej niż do 30 dni od zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody, każdorazowo nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: portale (serwisy) informatyczne wykorzystywane w procesie rekrutacji, podmiotom świadczącym usługi doradcze, usługi księgowe, usługi informatyczne oraz usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji i innych nośników danych
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym i jednocześnie jest niezbędne, aby Pani/Pan mógł uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 8. W przypadkach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania; prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.
 12. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia.


ZGODA DLA CELÓW PRZYSZŁYCH REKRUTACJI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Consorfrut Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Christo Botewa 4, przez okres 12 miesięcy.