pl
  • en
  • es
Consorfrut
pl

Aktualności

29-12-2021

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Consorfrut Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2020

Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej...

Consorfrut-informacja-o-strategii

[uwierzytelniony podpisem elektronicznym]

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Consorfrut Polska sp. z o.o. za rok podatkowy 2020


Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Informację o realizowanej strategii podatkowej (dalej: „Informacja”) Consorfrut Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000205046, NIP: 6792797252) (dalej: „Spółka” lub „Consorfrut”), do której sporządzenia i podania do publicznej wiadomości jest ona obowiązana na podstawie art. 27c Ustawy CIT1 ze względu na spełnienie warunków, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT. Informacja została opracowana i opublikowana zgodnie z treścią powyższego przepisu oraz z uwzględnieniem wydanych przez Krajową Administrację Skarbową Wytycznych w zakresie
Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego (wersja 2.0 Czerwiec 2020r), w części, w jakiej treść tych wytycznych pozwala zidentyfikować i opisać istniejące w Spółce mechanizmy zapewniające prawidłową realizację funkcji podatkowej. Informacja o realizowanej strategii podatkowej w szczególności zawiera informacje o: procesach oraz procedurach dotyczących wykonywania przez Consorfrut obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, dobrowolnych formach współpracy Consorfrut z KAS, realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR)), transakcjach z podmiotami powiązanymi, dokonywanych i planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, wnioskach o wydanie interpretacji podatkowych i wiążących informacji
stawkowych oraz odnośnie dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach i w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Niniejszy dokument nie zawiera informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.


Informacja dotyczy roku podatkowego Spółki, trwającego od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. (dalej jako „rok podatkowy 2020”) i została sporządzona na podstawie realizowanej przez Spółkę strategii podatkowej.


1. Procesy, procedury i dobrowolne formy współpracy z organami podatkowymi


1. 1.Informacja o stosowanych przez Consorfrut Polska sp. z o.o. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z
przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie


W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała szereg procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i zapewniające prawidłowe ich wykonanie. Wszystkie wdrożone w Spółce procedury podlegają regularnemu przeglądowi pod względem zgodności z aktualnymi przepisami oraz pod względem dostosowania do aktualnej struktury funkcjonowania Spółki.

W okresie, którego dotyczy Informacja, w Spółce funkcjonowały następujące procedury (procesy):

a) Obszar VAT

W ramach podatku od towarów i usług w Spółce wdrożono szereg procedur mających za zadanie dochowanie należytej staranności co do wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego

Proces weryfikacji dostawców

W Spółce funkcjonowały zasady dotyczące oceny wiarygodności Dostawców, w tym dokonywania ich weryfikacji. Stosowane reguły obejmują weryfikację kontrahentów z „Białą listą” automatycznie, każdorazowo przy wprowadzaniu danych kontrahenta w systemach Spółki. W celu dochowania należytej staranności, dane kontrahentów są pobierane z GUS, a ich NIP weryfikowane. W przypadku transakcji WDT, kontrahenci są dodatkowo weryfikowani w systemie VIES.

Weryfikacja kontrahentów dot. rajów podatkowych

W spółce w roku kalendarzowym 2020 stosowane były zasady weryfikacji wystąpienia transakcji z kontrahentem z krajów uznawanych za tzw. „raje podatkowe” (tj. wskazanych w art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i art. 86a § 10 Ordynacji Podatkowej). Zgodnie z procedurą, raz w tygodniu weryfikowane są wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę od czasu ostatniej weryfikacji. Weryfikacja wykonywana jest automatycznie, a jej efektem jest wygenerowanie odpowiedniego raportu.

Zgodnie z procedurą, raz w tygodniu weryfikowane są wszystkie transakcje zawarte przez Spółkę od czasu ostatniej weryfikacji. Weryfikacja wykonywana jest automatycznie, a jej efektem jest wygenerowanie odpowiedniego raportu.

Procedura zakupów i komunikacji z klientem

Procedura określa zasady i metody postępowania przy dokonywaniu zakupów w Spółce. Określa zasady i tryb wyboru dostawców oraz metody postępowania przy prowadzeniu zakupów. Określa zakres odpowiedzialności i uprawnień w kwestiach objętych procedurą.


Zawiera szczegółowe wytyczne co do kwalifikacji dostawców ze względu na rodzaj towaru/usługi. Opisuje sposób funkcjonowania systemu ocen dostawcy (a także określa kryteria oceny) stosowanego przez Spółkę, na podstawie którego podejmowane są dalsze decyzje co do współpracy lub wykonania audytu u dostawcy.

b) pozostałe procedury

W spółce wdrożony został szereg procedur i procesów pośrednio poprawiających bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych. W szczególności Spółka przyjęła restrykcyjną politykę bezpieczeństwa i zgodności w obszarze narzędzi informatycznych wspierających funkcje podatkową. Dokumenty umieszczane są w formie elektronicznej w systemie informatycznym Spółki oraz przesyłane w systemie do odpowiednich pracowników. System IT, na którym znajdują się dokumenty, jest zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem – istnieją określone listy dostępowe, które cyklicznie są przesyłane do pracowników odpowiadających za dane procesy i przez nich aktualizowane. Tworzona jest kopia zapasowa („mirror”) danych systemowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, który w razie awarii systemu pozwala po jego krótkim wstrzymaniu tego samego dnia
wznowić rozliczanie transakcji w czasie rzeczywistym. Kopie danych finansowych / księgowych są przechowywane na różnych serwerach w różnych lokalizacjach.

1.2. Informacja o dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym 2020 oraz na dzień publikacji niniejszej informacji nie była i nie planuje być stroną umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s Ordynacji Podatkowej. Spółka na bieżąco współpracuje z właściwymi organami podatkowymi poprzez udzielanie wyjaśnień, zapewniając wysoką jakość i rzetelność tej komunikacji w szczególności poprzez zaangażowanie wykwalifikowanego, znającego tematykę podatkową personelu, składającego się z osób znających specyfikę Spółki jako podatnika i przez to stanowiących kompetentnych partnerów dla organów podatkowych.

2. Realizacja obowiązków podatkowych na terytorium RP, w tym w raportowanie schematów podatkowych (MDR)

W roku podatkowym 2020 Spółka była płatnikiem następujących podatków:
a) podatek dochodowy od osób prawnych,
b) podatek dochodowy od osób fizycznych,
d) podatek od towarów i usług,
e) podatek od nieruchomości,
f) podatek od środków transportu


Na Spółce nie spoczywały obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji cen transferowych czy też przekazaniem organom podatkowym informacji o cenach transferowych za rok podatkowy 2020.

W roku podatkowym 2020 suma przychodów Spółki wyniosła 714 377 327 zł. Spółka nie osiągnęła przychodów ani kosztów uzyskania przychodów z zysków kapitałowych. Koszty uzyskania przychodu wyniosły 706 027 653 zł. Dochód Spółki wyniósł 8 349 674 zł. Podatek należny wyniósł 1 405 227 zł.


Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce od dnia 14 marca 2020, a następnie wprowadzenie stanu epidemii od dnia 20 marca 2020 wywarło duży wpływ na działalność spółki. Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż świeżych owoców i warzyw – towaru szybko psującego się. Wprowadzone ograniczenia w życiu społecznym, zmniejszenie ruchu turystycznego, zamkniecie hoteli i restauracji, zamknięcie szkół i przedszkoli i tym samym zbiorowego żywienia spowodowało z dnia na dzień załamanie handlu. Znalezienie rynku zbytu dla delikatesowego towaru, przeznaczonego dla segmentu HORECA (np. borówki, maliny itp.) okazało się niemożliwe. Spółka zmuszona była sprzedawać towar po zaniżonych cenach jak również zutylizować niesprzedany towar i poniosła z tego powodu duże straty.


W okresie pandemii wzrosły koszty transportu towaru, z jednej strony za względu na ograniczoną podaż usług transportowych, a z drugiej strony ze względu na wzrost kosztów logistycznych w stosunku do każdego sprzedawanego kilograma z uwagi na zmniejszone ilości zamawianego towaru.


Spółka poniosła dodatkowe wydatki na wprowadzenie zaleceń Ministra Zdrowia – odpowiedniego zabezpieczenia stanowisk pracy oraz wyposażenia pracowników w środki ochrony. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ograniczenia ryzyka czasowego zaprzestania działalności operacyjnej wprowadzono zmiany organizacyjne. Nowy system pracy spowodował spadek efektywności wykorzystania czasu pracy pracowników. Zapewnienie możliwości pracy zdalnej dla pracowników wygenerowało dodatkowe koszty związane z koniecznością wyposażenia pracowników w odpowiedni sprzęt (laptopy).


Epidemia spowodowała również zawirowania na rynkach finansowych - gwałtowny wzrost kursów walut. Spółka jest dużym importerem i tak nagła i znacząca zmiana kursów EUR i USD wygenerowała ogromne różnice kursowe.

W roku podatkowym 2020 Spółka oddała do użytkowania inwestycje o wartości 5 476 tys. PLN oraz poniosła wydatki na remonty w kwocie 946 tys. PLN.


Spółka korzystała z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R).


W roku podatkowym 2020 w celu zapewnienia posiadania należytych kompetencji kadr Spółka zorganizowała liczne szkolenia dla pracowników dotyczące podatków VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, a także szkolenia dotyczące obowiązków związanych z ubezpieczeniami społecznymi.


W celu zachowania należytej staranności, w 2020 roku w ramach współpracy z doradcami podatkowymi Spółka przeprowadziła analizy dokonanych transakcji i mających miejsce w 2020 roku zdarzeń gospodarczych pod kątem wystąpienia potencjalnych schematów podatkowych.


W 2020 roku Spółka nie przekazała Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych (MDR-1).

 


Spółka w roku podatkowym, którego dotyczy Informacja nie korzystała:
a) ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub decyzji o wsparciu,
b) z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych („estoński” CIT),
c) z preferencyjnego opodatkowania dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (5%; tzw. IP Box),


3. Transakcje z podmiotami powiązanymi i działania restrukturyzacyjne

3.1. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p., których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej


Spółka nie przeprowadzała w roku podatkowym, za który publikowana jest informacja o strategii podatkowej, transakcji z podmiotami powiązanymi (w tym zagranicznymi), których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.


3.2. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p.

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych oraz nie planowała, jak również nie planuje podejmować takich działań w przyszłości przewidywalnej na dzień opublikowania niniejszej informacji.


4. Podatkowe mechanizmy zabezpieczające
4.1. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 o.p.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. Nie wydano żadnej interpretacji ogólnej, których wydanie zostało dokonane w związku z jakimikolwiek działaniami Spółki. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które minister właściwy do spraw finansów publicznych odmówił wydania interpretacji ogólnej lub pozostawił wniosek bez rozpatrzenia


4.2.Informacje o złożonych przez podatnika interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b o.p.

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej interpretacji indywidualnej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania interpretacji indywidualnej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.


4.3. Informacje o złożonych przez podatnika wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

W związku z faktem, że Spółka zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych, dla których ustalenie odpowiedniej stawki VAT powoduje wątpliwości interpretacyjne, w celu dochowania należytej staranności co do stosowania odpowiedniej stawki, w roku podatkowym 2020 Spółka złożyła szereg wniosków o wydanie wiążących informacji stawkowych, o których mowa w art. 42a Ustawy VAT2, w konsekwencji czego na rzecz Spółki w roku 2020 wydano liczne (19) wiążące informacje stawkowe. Z uwagi na specyfikę towarów / usług, których dotyczyły wnioski, dokładne ich opisanie umożliwiałoby ich zidentyfikowanie, a w konsekwencji - ujawnienie tajemnicy przemysłowej i tajemnicy przedsiębiorstwa; z tego względu informacje o dokładnym przedmiocie wniosków nie podlega ujawnieniu w informacji o strategii podatkowej.


4.4. Informacje o złożonych przez podatnika wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym

W roku podatkowym 2020 Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym3. Na rzecz Spółki nie wydano żadnej wiążącej informacji akcyzowej. Spółka nie składała również wniosków, w odpowiedzi na które organy podatkowe odmówiły wydania wiążącej informacji akcyzowej lub organy podatkowe pozostawiły je bez rozpatrzenia.


5. „Raje Podatkowe”

Spółka nie dokonywała w roku podatkowym 2020 jakichkolwiek rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 Ustawy PIT4 oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. Spółka nie dokonywała rozliczeń z podmiotami mającymi siedzibę w państwach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową o których mowa w wyżej powołanych przepisach.

 

Jerzy Karol Seweryn

Data: 2021.12.29

---------------

1 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.)

2 Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 19 marca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)

3 Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (tj. z dnia 26 marca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.)

4 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 15 czerwca 2021 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)